Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden www.wellnessandgarden.nl

Definities, algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Wellness and Garden: Leisure Wellness Group B.V. te Vorden handelend onder de naam Wellness and Garden aan de Ruurloseweg 19 te Vorden.
Afnemer: de wederpartij van Wellness and Garden bij de overeenkomst.

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte, iedere overeenkomst en (online) bestelling tussen Wellness and Garden en haar afnemer, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk van deze algemene voorwaarden is afgeweken. Door de afnemer gehanteerde algemene voorwaarden worden door Wellness and Garden niet aanvaard, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

Wellnes and Garden behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te kunnen aanpassen. Deze veranderingen zijn voor de afnemer op de site van www.wellnessandgarden.nl zichtbaar.

Totstandkomen van de overeenkomst, aanpassingen
Onze aanbiedingen op de website en offertes zijn vrijblijvend.

Gegevens met betrekking tot de aangeboden producten, zoals eigenschappen, maten, gewichten, uiterlijk, afbeeldingen en kwaliteit, gelden slechts bij benadering en zijn niet bindend. Hout is een natuur product .Afwijkingen in kleur en materiaal zijn mogelijk. Hout bezit de eigenschap om te zwellen en te krimpen, hierdoor zijn vormveranderingen mogelijk. Dit zijn geen redenen tot ontbinding of annulering en vallen niet onder de garantie.

Een schriftelijke (ook per mail), telefonische bestelling, een bestelling in de webshop is een bindende overeenkomst. De afwikkeling van de overeenkomst wordt per mail naar de afnemer verzonden. Een overeenkomst komt tot stand met een opdrachtbevestiging. betaling of levering. Wellness and Garden maakt de overeenkomst op.

Prijs
1. Onze algemene prijsopgaven (offerte, internet) zijn vrijblijvend. De prijs is definitief op het moment van bestellen.
2. Onze prijsopgaven zijn exclusief leverings-en verzendkosten en montagekosten. Deze worden als onderdeel in de offerte opgenomen en krijgen een aparte prijsaanduiding in de totaalprijs.
3. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en en rechten.
4. Wellness and Garden heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen.

Betaling en verzuim
1. Betaling geschiedt uitsluitend vooraf .Andere betalingsmogelijkheden dienen vantevoren schriftelijk afgesproken te worden.
2. Wanneer de afnemer het vooraf in rekening gebrachte bedrag niet tijdig betaald, is Wellness and Garden gerechtigd om de levering van producten op te schorten tot het volledige bedrag van de rekening voldaan is. Verzuimd de afnemer de betaling, dan is Wellness and Garden gerechtigd om, vanaf dat moment, een rente van 5% te rekenen over het opeisbare bedrag. Is de afnemer ondernemer dan wordt er een extra boeterente geheven van 8% over de basisrente van 5%. Indien wij een hogere verzuimschade kunnen aantonen, dan maken wij deze geldig.

Eigendomsvoorbehoud
De door Wellness and Garden geleverde zaken blijven het eigendom van Wellness and Garden totdat de afnemer alle verplichtingen uit alle met Wellness and Garden gesloten overeenkomsten is nagekomen. Door Wellness and Garden afgeleverde zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsvoering worden bewerkt, verwerkt of doorverkocht. De afnemer is niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig recht op te vestigen. Indien de afnemer zij verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Wellness and Garden gerechtigd afgeleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij de afnemer of derden die de zaak voor de afnemer houden weg te halen of weg te doen halen.

Levertermijn en overmacht
De overeengekomen levertermijn is geen bindende termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Wellness and Garden zal terzake nimmer aansprakelijk zijn voor enige schade, hoe ook genaamd, door afnemer dan wel (derde)n te lijden. Afnemer vrijwaart Wellness and Garden terzake voor aanspraken van derden. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Wellness and Garden zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Wellness and Garden, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Wellness and Garden afhankelijk is en algemene vervoersproblemen. Tijdens overmacht worden de levering en andere verplichtingen van Wellness and Garden opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Wellness and Garden niet mogelijk is en langer duurt dan 30 dagen zijn zowel Wellness and Garden als de afnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Controle en garantie
De afnemer dient de goederen direct na aflevering te controleren. Eventuele gebreken of ontbrekende onderdelen dienen binnen 14 dagen na de levering aan Wellness and Garden kenbaar te worden gemaakt. In een dergelijk geval zal Wellness and Garden zo spoedig mogelijk overgaan tot reparatie of een vervangend of het ontbrekende onderdeel leveren. Op de goederen wordt een garantie gegeven van 2 jaar. Dit betekent dat Wellness and Garden indien er sprake is van aanwijsbare materiaal-of fabricagefouten de gebrekkige delen, naar haar keuze, gratis vervangt of repareert of dat Wellness and Garden het netto factuurbedrag van de gebrekkige delen vergoedt, zonder dat er enig verplichting tot schadevergoeding aan haar kant zal zijn.

Aansprakelijkheid en verjaring
Wellness and Garden kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van overmacht of enige daad of nalatigheid van de klant.
Wellness and Garden is niet aansprakelijk voor schade doordat Wellness and Garden is uitgegaan van door de afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie. Wellness and Garden is niet aansprakelijk voor schade die de klant lijdt doordat de klant de goederen niet op de juiste wijze opslaat, bewaart, verwerkt, verpakt, vervoert of monteert. Wellness and Garden is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met of schade aan de goederen, door verkeerd of ondeskundig gebruik, montage in strijd met montagevoorschriften of gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing. Wellness and Garden is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade, zoals gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, productieschade, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, vertragingsschade en indirecte schade. Indien Wellness and Garden aanprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, is de aansprakelijkheid van Wellness and Garden beperkt tot het factuurbedrag, althans tot het gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Alle aanspraken jegens Wellness and Garden die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij Wellness and Garden zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Rechtskeuze
Op elke overeekomst tussen Wellness and Garden en de afnemer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Wellness and Garden worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Wellness and Garden gevestigd is.