Privacyverklaring

Identiteit

Wellness and Garden.nl, gevestigd aan Kostedeweg 7, 7251 MZ Vorden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Wellness and Garden.nl
Kostedeweg 7
7251 MZ Vorden
Tel: +31 (0)6 - 51 88 23 77
Email: info@wellnessandgarden.nl
Website: www.wellnessandgarden.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wellness and Garden.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan u gebruik wilt maken. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wellnessandgarden.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wellness and Garden.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om uw verzoek tot meer informatie te kunnen beantwoorden of het reageren op een offerteverzoek.
 • Voor het opstellen van een overeenkomst met u en deze te kunen uitvoeren.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Wellness and Garden.nl analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Wellness and Garden.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wellness and Garden.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wellness and Garden.nl) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wellness and Garden.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Of zolang verplicht is voor de wet. Uw persoonsgegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als er geen overeenkomst tot stand gekomen is. In het verwerkingsregister heeft Wellness and Garden opgenomen welke persoonsgegevens we gebruiken, voor welke doelen/ grondslag, de bewaartermijn van de persoongegevens en met wie we gegevens eventueel delen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wellness and Garden.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wellness and Garden.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wellness and Garden.nl gebruikt analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Wellness and Garden.nl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De instellingen van Google Analytics zijn zo aangepast dat gegevens anoniem worden verzameld en niet worden gedeeld met Google, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn.

De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie (https://policies.google.com/privacy?hl=nl). Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan Wellness and Garden.nl te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wellness and Garden.nl heeft hier geen invloed op.

Wellness and Garden.nl heeft Google geen toestemming gegeven om via Wellness and Garden.nl verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Indien u het script van Google wilt blokkeren kunt u dat middels deze opt-out link uitvoeren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wellness and Garden.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wellnessandgarden.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wellness and Garden.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wellness and Garden.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@wellnessandgarden.nl

Aanpassing van de Privacyverklaring.

Wellness and Garden kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Op de website kan via de link de meest recente versie worden ingezien. Wij raden u aan om met regelmaat de inhoud te lezen wanneer u onze site bezoekt.